Drepturile si obligatiile pacientilor/medicilor

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii  sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii  medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale  sanitare si dispozitive medicale. 

 Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 /  2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate.  Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in  colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii  Publice,si se aproba prin hotarare a Guvernului. 

 Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu  privire la: 

a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate; b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a  medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente  pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a); 

c) criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii; 

d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate  in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului; 

e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare  si actele necesare in acest scop; 

f) internarea si externarea bolnavilor; 

g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare; 

h) conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta  la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional; i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor  terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale; 

j) modul de informare a asiguratilor; 

k) coplata pentru unele servicii medicale. 

Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident,  din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în  condiţiile stabilite de Lege nr.95/2006, de contractul-cadru şi normele sale de aplicare. 

  

 Asiguratii au urmatoarele drepturi: 

a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la  care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru; 

b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate  conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru  un medic din alta localitate; 

c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la  data inscrierii pe listele acestuia; 

d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive  medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii; 

e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a  sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie  contractuala cu casele de asigurari de sanatate; 

h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta; 

i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica; 

j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare; 

k) sa beneficieze de dispozitive medicale; 

l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu; 

m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste  diagnosticul si tratamentul; 

n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale; 

o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in  conditiile legii. 

 Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele: 

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie; 

b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de  sanatate; 

c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru; d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra  modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o  anumita categorie de asigurati; 

e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului; 

f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar; 

g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile  stabilite prin contractul-cadru; 

h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta  calitatea de asigurat. 

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale,  în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national  de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in  conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale stabilit prin Contractul cadru. 

 Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de  pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta  de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o  perioada determinata. 

 Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de  asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum şi asupra drepturilor şi  obligaţiilor sale.